VOORWAARDEN ERIK VAN LENT Motorkeuringen


Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze Voorwaarden van ERIK VAN LENT Motorkeuringen zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: ERIK VAN LENT: ERIK VAN LENT, Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening door ERIK VAN LENT keuringsdiensten worden verleend.; ERIK VAN LENT Motorkeuring: een Motorkeuring uitgevoerd door ERIK VAN LENT
 2. De Voorwaarden ERIK VAN LENT Motorkeuringen zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen ERIK VAN LENT en Opdrachtgever met betrekking tot ERIK VAN LENT Motorkeuringen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Een ERIK VAN LENT Motorkeuring is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de technische toestand van een voertuig.
 2. ERIK VAN LENT zal zijn diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ERIK VAN LENT neemt bij de uitvoering van de diensten de daarop van toepassing verklaarde wettelijke voorschriften in acht.

Artikel 3 ERIK VAN LENT Motorkeuring

 1. De Opdrachtgever heeft de keuze uit een aantal keuringsprogramma's / afzonderlijke keuringsopdrachten al naar gelang de behoefte van de Opdrachtgever en de mogelijkheden daartoe voor de ERIK VAN LENT motorkeuring gezien de technische mogelijkheden en de ter beschikking zijnde hulp- en meetmiddelen.
 2. ERIK VAN LENT geeft alvorens tot keuring over te gaan inzicht in de controlepunten binnen het keuringsprogramma / de afzonderlijke keuringsopdracht. De keuring wordt volgens een vast keuringsprotocol uitgevoerd. Bij het vervaardigen van dit protocol is rekening gehouden met de behoefte van onze cliënten, de mogelijkheden van de techniek, de tijd en de kosten welke ermee gemoeid zijn. In verband hiermee worden onderdelen in principe niet gedemonteerd. Ze worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen welke wij daarvoor beschikbaar hebben.
 3. ERIK VAN LENT verstrekt na afloop van de keuring aan de Opdrachtgever een keuringsrapport, waarin hij zijn bevindingen over de technische toestand van het voertuig vermeldt. De geconstateerde gebreken en onvolkomenheden kunnen niet zonder verdere diagnose worden omgezet in een reparatieadvies.
 4. De ERIK VAN LENT Motorkeuring is een vaststelling van de technische toestand van het voertuig op een zeker moment, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld op basis van een keuringsprogramma / afzonderlijke opdracht, binnen de technische mogelijkheden daartoe en ter beschikking zijnde hulp- en meetmiddelen. ERIK VAN LENT staat, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet in voor een blijvende goede werking van het voertuig na een ERIK VAN LENT Motorkeuring.
 5. Indien de Opdrachtgever besluit, om welke reden dan ook de opdracht minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak te annuleren, verplicht de Opdrachtgever zich alsnog tot betaling van 50 % van de kosten van de keuring aan de ERIK VAN LENT.

Artikel 4 Tarieven en betaling

 1. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle tarieven van ERIK VAN LENT inclusief BTW.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de kosten voor alle diensten van ERIK VAN LENT achteraf aan dienstverlener, per bankoverschrijving betaald te worden.
 3. Indien is overeengekomen dat de geleverde diensten achteraf per factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht zullen worden, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum aan ERIK VAN LENT betaald te zijn.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.3 genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Opdrachtgever met betaling in verzuim is geweest is deze wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vorderingen.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-, onverminderd het recht van ERIK VAN LENT aanspraak te maken op de werkelijke kosten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. ERIK VAN LENT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade.
 2. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van de betreffende ERIK VAN LENT Motorkeuring, aanvaardt ERIK VAN LENT uitsluitend aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever indien het voertuig aantoonbaar een gebrek had op het moment van keuren en tevens een controleonderdeel was van een keuringsprogramma / afzonderlijke opdracht. ERIK VAN LENT aanvaard geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Deze aansprakelijkheid van ERIK VAN LENT vervalt wanneer er na de keuring meer dan 7 dagen zijn verstreken of wanneer na de keuring meer dan 250 kilometer met het voertuig is afgelegd.
 3. De in lid 2 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de herstelkosten aan het voertuig tot een maximum van € 500,00 per voertuig. Bij het bepalen van de herstelkosten behoudt ERIK VAN LENT zich het recht voor aftrek "nieuw voor oud" toe te passen, dan wel gebruik te maken van gelijkwaardige gebruikte onderdelen.
 4. ERIK VAN LENT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 5. Voor andere dan in dit artikel genoemde schade die Opdrachtgever mocht leiden, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, is ERIK VAN LENT nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade en gevolgschade wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

Artikel 6 Klachten

 1. Klachten moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk worden gemeld aan ERIK VAN LENT Motorkeuringen. Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien aan het voertuig nog geen reparaties zijn verricht.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ERIK VAN LENT en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen zijn gehouden zich maximaal in te spannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op een rechter te doen.

Artikel 8 Eindoordeel

Indien in het eindoordeel van een keuringsrapport een kwaliteitsaanduiding is opgenomen, komt u een van de volgende kwalificaties tegen: "goed, behoorlijk, redelijk, matig of slecht". De volgende factoren spelen een rol bij het vaststellen van het eindoordeel:

 • leeftijd van de motorfiets;
 • aantal gereden kilometers;
 • geconstateerde gebreken;
 • algehele persoonlijke indruk die de keurmeester van de motorfiets heeft gekregen.